1. Czym jest rękojmia

Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wszelkie wady produktu, który oferuje kupującemu. W przypadku gdy zakupiony produkt okaże się np. uszkodzony, konsument może dochodzić swoich praw. Przepis art. 556 kodeksu cywilnego ustanawia odpowiedzialność fizyczną lub prawną rzeczy sprzedanej. Wydanie przez sprzedawcę kupującemu rzeczy dotkniętej wadą fizyczną lub prawną stanowi nienależyte wykonanie jego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży. Wada fizyczna rzeczy polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową np. nie spełnia składanych przez producenta obietnic czy przypisanej sobie roli. Wady prawne występują jeśli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeśli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w przypadku gdy kupujący miał świadomość, że dana rzecz jest wadliwa.

Konsument może w przypadku wystąpienia wady rzeczy kupionej zażądać od sprzedawcy:

  • Naprawienia wady i obniżenia ceny rzeczy uszkodzonej;
  • Wymianę towaru na nowy;
  • Gdy wada jest istotna, możliwe jest odstąpienie od umowy.

Okres rękojmi:

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy, jeżeli wada fizyczna ujawniła się przed upływem 2 lat od wydania rzeczy kupującemu. W przypadku sprzedaży nieruchomości termin ten wynosi 5 lat.

Jeżeli kupującym jest konsument, a sprzedaż dotyczy używanej rzeczy ruchomej, termin na wykrycie wady może zostać skrócony, jednak nie mniej niż do roku od wydania rzeczy kupującemu.

Reklamacja:

Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub ustnej. W reklamacji należy określić swoje żądania względem sprzedawcy i określić wady towaru. Pismo należy przesłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub złożyć bezpośrednio u sprzedawcy.

Sprzedający na rozpatrzenie reklamacji ma 14 dni od chwili jej złożenia.

Odmowa przyjęcia reklamacji:

Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku gdy dany produkt lub jego części nie są już produkowane. Jednakże, sprzedawca ma obowiązek przedstawić inne możliwe rozwiązanie problemu a kupujący ma przy tym prawo dochodzić swoich praw do skutku np. w przypadku odmowy wymiany towaru.

2. Rękojmia a gwarancja – różnice
3. Zaliczka a zadatek - różnice
4. Faktura czy Umowa Sprzedaży?
5. Na jakie postanowienia zwrócić uwagę w Umowie Sprzedaży
6. Poznaj swoje prawa. Czym grozi sprzedawcy nieuczciwa korekta licznika?
7. Co w praktyce oznacza, że pojazd jest bezwypadkowy?
8. Co zrobić, kiedy wykryję wadę ukrytą w pojeździe?
9. Ile mam czasu na dochodzenie roszczeń od Sprzedawcy?
10. Kiedy skorzystać z pomocy prawnej?
11. Jak przygotować się do zakupu samochodu?
12. Rozstrzyganie sporów ODR